Een blauwdruk voor een leefbare en veilige wijk

1673433255060

Een leefbare wijk begint met een goed fundament. Een schone, hele en veilige wijk, dit is echter het minimale waar een woonomgeving aan moet voldoen.

Schoon heel en veilig richt zich voornamelijk op fysieke kenmerken in een wijk.  Als het fundament is gelegd gaat het vervolgens om sociale kenmerken. Stimuleert de wijk sociale cohesie, zijn er ontmoetingsplekken, hoe cultureel divers is de wijk en hoe gaat dit samen, welke elementen stimuleren verbinding zowel met de overheid als de bewoners onderling. Naast sociale kenmerken moet een wijk tevens duurzaam zijn, duurzaam op economisch vlak, wordt lokaal ondernemerschap gefaciliteerd maar ook op het gebied van gezondheid, hoe makkelijk is het om in de wijk aan gezond eten te komen of bestaat het merendeel van het aanbod uit een snelle ongezonde hap. Is er voldoende groen, is de wijk voetgangersvriendelijk, hoe zit het met de luchtkwaliteit, is de wijk circulair en is er plek voor Urban Farming. Daarnaast is het ook van belang dat wijkbewoners digitaal vaardig zijn. Steeds meer zaken die burgers willen/moeten regelen gebeuren online. Dit zijn enkele van de 34 kenmerken die terugkomen in onze Urban Scan.

De Urban Scan toetst een leefomgeving op fysieke, sociale, duurzame en digitale kenmerken die bepalend zijn voor de mate van veiligheid en leefbaarheid in een wijk. Uit deze Urban Scan ontstaan ontwerpcriteria. Deze ontwerpcriteria gebruiken wij om doelgerichte interventies te ontwikkelen die in samenhang ieder een stukje van de leefbaarheidspuzzel oppakken.

Van analyse tot ontwerp en implementatie. Wij pakken het gehele traject op. Meer weten wat wij voor een gebiedsgerichte aanpak kunnen betekenen?

Stuur ons dan een mail via info@urbansenses.nl
Een berichtje via Linkedin kan uiteraard ook.

#wijkaanpak #leefbaarheid

Bouwstenen kunnen alleen succesvol worden ingezet als er rekening wordt gehouden met de lokale succesfactoren, de randvoorwaarden en de systeemcontext.

samenhang-bouwstenen_tekengebied-1

In de literatuur en de afgenomen interviews zijn diverse bouwstenen naar voren gekomen. Belangrijker is echter hoe ga je die toepassen in de lokale context. Als voorbeeld nemen wij de bouwsteen “gedeelde en breed gedragen visie” (weergegeven in de infographic). Een succesfactor van deze bouwsteen is dat er een evenwichtige inbreng moet zijn van alle actoren. Een randvoorwaarde is dat hiervoor wederzijds vertrouwen nodig is. De systeemcontext is belangrijk om te beoordelen of het kansenraam open staat. Zo hebben In 2020 diverse instanties aan de noodbel getrokken m.b.t de leefbaarheid in kwetsbare wijken echter stonden toen de meeste neuzen in de richting van de komende pandemie.

Tussen de bouwstenen door kan het opzoeken van de randjes en het durven kleuren buiten de randjes bijdragen aan het wel of niet succesvol zijn van een bouwsteen. Het pakken van de professionele discretionaire ruimte kan worden gezien als het cement tussen de bouwstenen.

Het eerste onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de bestuurlijke kant van een integrale gebiedsgerichte aanpak. Wij zijn ons bewust dat er nog een kloof te dichten is tussen de systeemwereld en de leefwereld van bewoners. Dit is ons doel dan ook in de 2e fase van ons onderzoek. Word vervolgd……

 

Victoria ‘04 is testlocatie voor project dat gedrag bij voetballers op een ‘softe’ manier moet veranderen

victoria-uitleg

Foto: Roel Dijkstra

Vervelende incidenten op een sportcomplex? Geen sportvereniging die daar op zit te wachten. Ook Victoria ‘04 hoopt op gezelligheid langs de lijn. De sportclub uit Vlaardingen doet daarom mee aan een proef, die onder meer moet zorgen voor meer respect op en naast het veld. Zaterdagochtend ging het project officieel van start.

Lees verder:

https://www.ad.nl/waterweg/victoria-04-is-testlocatie-voor-project-dat-gedrag-bij-voetballers-op-een-softe-manier-moet-veranderen~a75496d9/

Waargenomen functie van de omgeving, wat is het en hoe geef je het vorm.

Als mensen (en dieren) voor het eerst een nieuwe ruimte of plaats betreden scannen zij niet alleen de sociale omgeving maar zeker ook de fysieke omgeving. Door deze ‘scan’ wordt de functie van de ruimte bepaald. De functie van de omgeving wordt als het ware ‘gelezen’.

Dit zijn voornamelijk razendsnelle processen van ons onderbewuste. Na deze ‘scan’ wordt bepaald wat in die specifieke context acceptabel gedrag is. Zo gedraag je je bijvoorbeeld anders in een café dan in een concertzaal.

Op deze manier wordt ook de functie van een kerk nabij horeca ‘gelezen’. De nissen bieden een uitgelezen kans om je achter te verschuilen tijdens de hoge nood. Dit was ook het geval bij een kerk in de Minderbroedersgang in Mechelen.  Om dit op te lossen hebben wij de waargenomen functie van de kerknissen veranderd. Wij hebben een plek waar je anoniem kunt plassen veranderd in een buitenmuseum met wisselende kunstwerken en voorzien van rode loper. Je gaat toch ook niet in het Rijksmuseum plassen tegen de Nachtwacht .

In de praktijk:

20200701_160800

Meer weten over hoe wij wetenschap aan praktische effectieve ontwerpen koppelen? Stuur ons vrijblijvend een mailtje info@urbansenses.nl.

#leefbaarheid #veiligheidsbeleving #positief #gedragsbeïnvloeding

Natuurlijk toezicht, wat is het en hoe geef je het vorm.

Natuurlijk toezicht gaat om zien en gezien worden en om horen en gehoord worden. Met een juist ingerichte omgeving kan dit gevoel van toezicht gestimuleerd worden. Denk hierbij aan veel transparantie in de omgeving zoals glas, doorzichtige hekwerken, spiegels, etcetera. Zo kan een persoon in werkelijkheid of in zijn perceptie bekeken worden. Als een persoon het gevoel heeft bekeken te worden gaat hij, instinctief, normgedrag vertonen. Dit effect wordt de perceptie van toezicht genoemd.

Bovenstaande techniek hebben wij op meerdere plekken toegepast. Het meest spraakmakende was het project in de Doelenstraat in Hilversum. Hierbij hebben wij dichtgetimmerde panden middels fotorealistische folies omgetoverd tot goed onderhouden jaren 30 woningen waarbij fictieve bewoners op een empathische manier toezicht houden over de straat.

Het doel van het project was het verminderen van overlast in de straat en het gevoel van eigenaarschap aanwakkeren bij de bewoners. Dit is meer dan gelukt. Dit project is in co-creatie met de bewoners uitgevoerd.

In de praktijk:

hilversum-toezicht

Meer weten over hoe wij wetenschap aan praktische effectieve ontwerpen koppelen stuur ons vrijblijvend een mailtje info@urbansenses.nl #leefbaarheid #veiligheidsbeleving #positief #eigenaarschap

 

sociaal eigenaarschap wat is het en hoe geef je het vorm

Sociaal eigenaarschap. Wat is het en hoe kan je de omgeving met eenvoudige middelen dusdanig vormgeven dat deze eigenaarschap, controle en trots uitstraalt.

Wat is sociaal eigenaarschap, het begrip eigenaarschap vindt zijn oorsprong in de Crime Prevention Through Environmental Design theorie (omgevingscriminologie) uit 1972 en komt nog steeds terug in veel huidig beleid. In het kort komt het op het volgende neer:

Eigenaarschap zorgt ervoor dat de gebruiker van de omgeving trots is op deze omgeving en zich verantwoordelijk voelt. Je wil je graag identificeren met de omgeving. Het gaat niet zozeer om juridisch eigenaarschap maar meer om sociaal eigenaarschap. Sociaal eigenaarschap uit zich in een verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving. Een gevoel van ‘hier wil ik graag zijn en terugkomen’, ‘in deze omgeving voel ik me prettig’, ‘ik ben daar zuinig op’.

Hoe geef je dit vorm in de fysieke omgeving:

mechelen-voor-en-na

Kort: hekje suggereert tuin, puzzel suggereert spelende kinderen, deursticker suggereert aandacht en onderhoud, en de Mechelse Koekkoek (lokale herkenning) en de uil houden toezicht. Resultaat geen wildplassers meer.

Meer weten over hoe wij wetenschap aan praktische effectieve ontwerpen koppelen stuur ons vrijblijvend een mailtje info@urbansenses.nl #leefbaarheid #veiligheidsbeleving #positief #eigenaarschap

Veiligheidsbeleving en leefbaarheid in arme wijken neemt af

wijken

De aanloop naar de huidige situatie

In 2008 is de krachtwijkenaanpak in werking getreden. Dit beleid richtte zich in het kort op het verbeteren van de sociaal economische positie van bewoners in achterstandswijken. Stadsvernieuwing en activatie van bewoners vormden de rode draad van dit beleid. Destijds zijn hier aanzienlijke budgetten en middelen voor vrijgemaakt met als gevolg dat de leefbaarheid en de veiligheid/veiligheidsbeleving in de daarop volgende jaren is toegenomen en overlast zichtbaar is verminderd.

De kentering

Vanaf 2012 is er echter een kentering ontstaan in deze positieve ontwikkeling. In het dit jaar verschenen rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ dat in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, is uitgevoerd blijkt dat de leefbaarheid in arme wijken met veel sociale huurwoningen steeds verder af neemt. Voor de bewoners betekent dit meer overlast en een groeiend gevoel van onveiligheid. Concreet laat zich dat vertalen in dat ongeveer 20% van de bewoners aangeeft regelmatig last te hebben van burenoverlast tegenover een landelijk gemiddelde van 6%. Gelijke percentages gelden voor het ervaren van onveiligheidsgevoelens.

De oorzaken

Diverse oorzaken liggen ten grondslag aan deze neerwaartse trend van een verminderde leefbaarheid en veiligheid. Ten eerste een verandering in de woningwet van 2015. Hierin werd vastgelegd dat gemeenten en woningcorporaties kwetsbare groepen (groepen met een economische, sociale en psychische achterstand) voorrang moesten geven bij het toekennen van een sociale huurwoning. Ten tweede heeft de afname van financiële middelen er voor gezorgd dat woningcorporaties hun aanbod van sociale huurwoningen hebben vergroot in de wijken waar de huizen het goedkoopst zijn, met name in de achterstandswijken. Dit uitte zich in een grote hoeveelheid kwetsbare groepen samen in één wijk. Doordat de woningcorporaties vanwege een tekort aan financiële middelen en veranderende wetgeving zich meer op een doelgericht beleid gingen richten in plaats van het voorgaande integrale beleid werd een achteruitgang in leefbaarheid en veiligheid minder snel opgemerkt en opgepakt.

Wat tevens een belangrijke facilitator was van de ontstane problemen in de armere wijken was de bezuinigingen in de ambulante zorg. Hierdoor kreeg de toch al kwetsbare groep niet de zorg die zij nodig had met als gevolg een toename van personen met psychische problemen in de achterstandswijken. Verder zijn het gebrek aan eigenaarschap, een hoge migratiegraad en een lage sociale cohesie in de wijk belangrijke oorzaken van een verminderde leefbaarheid en onveiligheidsgevoelens.

faciliterende rol

Omdat wij graag een faciliterende rol willen aanbieden in het verbeteren van de leefbaarheid en onveiligheidsgevoelens in achterstandswijken hebben wij nagedacht over een mogelijke oplossing. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek over onze ontwikkelde aanpak.

U kunt ons bereiken onder tel:  06 24105413 of via info@urbansenses.nl.

Bruin ei of wit, ei wat kies jij?

694

Een kort verhaaltje over sociale bewijskracht en priming:

Afgelopen Pasen zijn er weer veel eieren gegeten. Dit waren voornamelijk bruine eieren. Het bruine ei is dan ook erg populair in Nederland, was afgelopen week te zien in het programma Keuringsdienst van Waarde. Maar waarom is het bruine ei veel populairder? Uit het tv programma blijkt dat het witte ei niet alleen 8 cent per ei goedkoper is maar dat het ook nog eens duurzamer en net zo gezond is als het bruine ei. Een kip die witte eieren legt leeft langer en heeft minder voedsel nodig. Waarom kopen we allemaal dan massaal bruine eieren?

De eerste scharreleieren waren bruin van kleur. Hierdoor is de associatie met een gezonde bewuste keuze ontstaan. Wellicht ook door de associatie die ons is bijgebracht met het verschil tussen een witte en een bruine boterham. Hierbij zien we het bruine brood als de gezondste optie omdat deze over het algemeen meer vezels bevat.

De verpakking van het witte ei (vaak plastic dozen onder in het schap) associëren we ook met goedkoop en minder gezond. Reclamemakers en supermarkten versterken deze associatie door het witte ei ook in deze hoek te framen (goedkoop en minder gezond). Niet alleen de associatie (prime) met minder gezond zorgt er voor dat er in Nederland minder witte eieren worden gegeten maar hierbij komt ook sociale bewijskracht om de hoek kijken. Bijna iedereen eet bruine eieren dus zal dat wel de beste keuze zijn. Als afsluiter: breek de dag tik eens een wit eitje, dan spaar je niet alleen je portemonnee maar ook het milieu.

Wil je meer weten hoe de sociale en fysieke omgeving onze keuzes in gedrag beïnvloed dan vertellen wij hier graag meer over. info@urbansenses.nl

Een positieve leefomgeving

header

Deze crisis is niet alleen negatief, het geeft ook de kans om van de rijdende trein af te stappen zodat we alles vanuit een ander perspectief kunnen bekijken. Een frisse blik naar onze huidige leefomgeving bijvoorbeeld. Wat nemen we waar, welke veranderingen vallen ons op en wat kunnen we meenemen aan inzichten om te gebruiken na de crisis.

Wat mij opvalt is dat de buitenomgeving meer rust uitstraalt. Alles gaat net even een tandje minder hectisch. Het lijkt er ook op alsof het frisser ruikt dan voorheen. Ik woon in Vlaardingen en daar ruik je altijd wel iets van Pernis. Nu lijkt dat een stuk minder. Maar niet alleen onder de rook van Pernis worden er verschillen waargenomen. Inwoners van China kunnen weer het einde van de straat zien en voor het eerst sinds lange tijd ziet men de bodem van de kanalen in Venetië en zijn er dolfijnen waargenomen.

Wat mij ook opvalt zijn alle mooi burgerinitiatieven die ontstaan. Zo worden er kaartjes naar eenzame ouderen gestuurd, halen mensen boodschappen voor elkaar en worden posters op de ruiten gehangen waarop gratis hulp wordt aangeboden voor hen die daar behoefte aan hebben.

Zoals jullie wellicht weten ligt mijn passie bij het creëren van een positieve omgevingsboodschap. Een leefomgeving die in co-creatie is vormgegeven en een leefomgeving die dusdanig is gecreëerd dat deze bijdraagt aan een prettige beleving, samenhorigheid en een positieve mindset.

In wat voor leefomgeving zou jij willen wonen als we straks allemaal weer naar buiten gaan?

Wil je weten hoe wij kunnen helpen met het creëren van een positieve leefomgeving of hij we de juiste tools kunnen aanrijken neem dan contact met ons op (hoeft niet pas na de crisis ;) via 06 24105413 of info@urbansenses.nl

 

CONTACTGEGEVENS

Urban Senses
Vlaardingen
+31 (0)6 24 10 54 13
info@urbansenses.nl

Volg Urban Senses op Linkedin

interessant nieuws over, veiligheid, leefbaarheid, verstedelijking, zintuigbeïnvloeding, positieve gedragsverandering en nog veel meer !!
© 2019 - Urban Senses